"; echo "
Siz & Müslüm Gürses - Bölümüne Hosgeldiniz
"; echo "
" ." " ."
" ."Hayat başlıklarında ara  |  " ."Hayatlarda ara" ."
" ."
"; $alphabet = array ("A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z"); $num = count($alphabet) - 1; echo "
[ "; $counter = 0; while (list(, $ltr) = each($alphabet)) { echo "$ltr"; if ( $counter == round($num/2) ) { echo " ]\n
\n[ "; } elseif ( $counter != $num ) { echo " | \n"; } $counter++; } echo " ]


\n\n\n"; //Site içi dolaşma çubuğu echo "
[ Siz & Müslüm Gürses - Ana Sayfa ]\n\n" ."[ Tüm Hayatlar ]\n\n" ."[ Sizde Yazın ]\n\n" ."[ Rasgele Hayatlar ]\n\n"; } function index(){ global $module_name, $bgcolor2, $bgcolor4, $prefix, $dbi; include("header.php"); OpenTable(); alpha(); CloseTable(); OpenTable(); echo "
"; $querypop = "SELECT id, title, hits FROM ".$prefix."_bilgi ORDER BY hits DESC LIMIT 0,50"; $querylast = "SELECT id, date, title FROM ".$prefix."_bilgi ORDER BY id DESC LIMIT 0,50"; $resultpop = sql_query($querypop,$dbi); $resultlast = sql_query($querylast,$dbi); echo ""; for ($i=1;$i < 21;$i++){ $rowpop = sql_fetch_array($resultpop,$dbi); $idpop = $rowpop["id"]; $titlepop = $rowpop["title"]; $hitspop = $rowpop["hits"]; echo ""; $rowlast = sql_fetch_array($resultlast,$dbi); $idlast = $rowlast["id"]; $datelast = $rowlast["date"]; $titlelast = $rowlast["title"]; echo ""; } echo "
"._POP.""._LAST."
$i) $titlepop"; if ($idpop != ""){echo "  ($hitspop "._READ.")";}; echo "$i) $titlelast"; if ($idlast != ""){echo "  ("._TAR." : $datelast)";} echo "
"; echo "
"; $queryson = "SELECT id FROM ".$prefix."_bilgi"; $resultson = sql_query($queryson, $dbi); $totalbilgi = sql_num_rows($resultson, $dbi); echo "
Veritabanımızda toplam $totalbilgi adet Bilgi kayıtlı.
"; CloseTable(); alt(); include("footer.php"); } function alt(){ global $sitename, $nukeurl; OpenTable(); CloseTable(); } function preview($id){ global $dbi, $prefix, $sitename, $module_name, $admin; include("header.php"); OpenTable(); alpha(); CloseTable(); OpenTable(); if($id){ $query = "SELECT title, comment, date, sender, hits FROM ".$prefix."_bilgi WHERE id='$id'"; $result = sql_query($query, $dbi); $row = sql_fetch_array($result, $dbi); $title = $row["title"]; $comment = $row["comment"]; $date = $row["date"]; $sender = $row["sender"]; $hits = $row["hits"]; $comment = nl2br($comment); if (($sender == "$sitename") || ($sender == "Ziyaretçi")){$sender = $sender;}else{$sender = "$sender";} echo "" ."" .""; if (is_admin($admin)){echo"";} echo "" ."" ."" ."
$title


$comment

Yönetim : Düzenle | Sil
"._ADDED." : $date
"._HITS." : ".($hits + 1)."
[ Geri Dön ]  [  "._GONDER." ]  [  "._YAZDIRIN." ]
"; }else{ echo "
Veritabanında kayıtlı Bilgi yok.
"; } CloseTable(); $hits++; $query2 = "UPDATE ".$prefix."_bilgi SET hits ='$hits' WHERE id='$id'"; $result2 = sql_query($query2, $dbi); alt(); include("footer.php"); } function rasgele(){ global $prefix,$dbi; $query = "SELECT id FROM ".$prefix."_bilgi ORDER BY RAND() LIMIT 1"; $result=sql_query($query, $dbi); $myrow=sql_fetch_row($result,$dbi); $id = $myrow[0]; preview($id); } function all_bilgi($page){ global $module_name, $prefix, $dbi, $bgcolor2, $bgcolor4, $sitename; include("header.php"); OpenTable(); alpha(); CloseTable(); OpenTable(); echo "
Veritabanında Kayıtlı Tüm Bilgiler
"; CloseTable(); if (!isset($page)){$page = 1;}; $pp = 50; $min = $pp * ($page - 1); $max = $pp; $querytp = "SELECT * FROM ".$prefix."_bilgi"; $resulttp = sql_query($querytp,$dbi); $nor = sql_num_rows($resulttp,$dbi); $tp = $nor / $pp; OpenTable(); echo ""; if ($nor == 0){ echo "
Veritanında Kayıtlı Bilgi Yok.
"; }else{ echo ""._bilgi.""._GONDEREN.""._HIT.""; $query = "SELECT id, title, sender, hits FROM ".$prefix."_bilgi ORDER BY title LIMIT $min,$max"; $result = sql_query($query,$dbi); while ($row = sql_fetch_array($result,$dbi)){ $id = $row["id"]; $title = $row["title"]; $sender = $row["sender"]; $hits = $row["hits"]; if ($sender == $sitename){$sender = "$sitename"; }elseif($sender == "Ziyaretçi"){ $sender = "Ziyaretçi"; }else{ $sender = "$sender";} echo "$title$sender$hits"; } echo ""; echo "
"; if (($page !=1) && ($tp > 1)){ echo "  ";} if ($tp > 1){ for ($i = 1;$i < $tp + 1;$i++){ if ($i == $page){ echo " $i "; }else{ echo " $i ";}} } if (($page < $tp) && ($tp > 1)){ echo "  ";} echo "
"; echo "

"._VERBILGISAYISI." $nor
"; } CloseTable(); alt(); include('footer.php'); } function search($ltr, $query, $secenek){ global $module_name, $prefix, $dbi, $bgcolor2, $bgcolor4, $sitename; include("header.php"); OpenTable(); alpha(); CloseTable(); OpenTable(); echo "
"._ARAMASONUCLARI."
"; CloseTable(); OpenTable(); if (isset($secenek)){$secenek = trim($secenek);} if (isset($query)){$query = trim($query);} if ((isset($ltr)) && ($ltr != "")){ $query = "SELECT id, title, sender, hits FROM ".$prefix."_bilgi WHERE title LIKE '$ltr%' ORDER BY sender"; $result = sql_query($query, $dbi); $tr = sql_num_rows($result, $dbi); if ($tr == 0){echo "
$ltr Harfinde

"._YOK."
"; }else{ echo "
$ltr Harfinde

"; echo ""; while ($row = sql_fetch_array($result, $dbi)){ $id = $row["id"]; $title = $row["title"]; $sender = $row["sender"]; $hits = $row["hits"]; if ($sender == $sitename){$sender = $sitename;} echo ""; } echo "
"._bilgi.""._GONDEREN.""._HIT."
$title$sender$hits
"; echo "
"._BULUNAN." : $tr
"; } CloseTable(); alt(); include("footer.php"); exit(); } if((isset($query)) && (isset($secenek)) && ($query != "") && ($secenek == "title")){ $sorgu = "SELECT id, title, sender, hits FROM ".$prefix."_bilgi WHERE title LIKE '%$query%'"; $sonuc = sql_query($sorgu, $dbi); $tr = sql_num_rows($sonuc, $dbi); if ($tr == 0) {echo "
$query kelimesinde

"._YOK."
"; }else{ echo "
$query kelimesinde arama sonuçları

"; echo ""; while ($row = sql_fetch_array($sonuc, $dbi)){ $id = $row["id"]; $title = $row["title"]; $sender = $row["sender"]; $hits = $row["hits"]; if ($sender == $sitename){$sender = $sitename;} echo ""; } echo "
"._bilgi.""._GONDEREN.""._HIT."
$title$sender$hits
"; echo "
"._BULUNAN." : $tr
"; } CloseTable(); alt(); include("footer.php"); exit(); } if((isset($query)) && (isset($secenek)) && ($query != "") && ($secenek = "comment")){ $sorgu = "SELECT id, title, sender, hits FROM ".$prefix."_bilgi WHERE comment LIKE '%$query%' ORDER BY title"; $sonuc = sql_query($sorgu, $dbi); $tr = sql_num_rows($sonuc, $dbi); if ($tr == 0) {echo "
$query kelimesinde

"._YOK."
"; }else{ echo "
$query kelimesinde arama sonuçları

"; echo ""; while ($row = sql_fetch_array($sonuc, $dbi)){ $id = $row["id"]; $title = $row["title"]; $sender = $row["sender"]; $hits = $row["hits"]; if ($sender == $sitename){$sender = $sitename;} echo ""; } echo "
"._bilgi.""._GONDEREN.""._HIT."
$title$sender$hits
"; echo "
"._BULUNAN." : $tr
"; } CloseTable(); alt(); include("footer.php"); exit(); } if(($query == "") || ($secenek == "")){ echo "
Herhangi bir arama kriteri seçmediniz.
"; CloseTable(); alt(); include("footer.php"); } //fonksiyon bitimi... } function bilgi_ekle(){ global $prefix, $module_name; include("header.php"); OpenTable(); alpha(); CloseTable(); OpenTable(); echo "
Bilgi Ekle
"; CloseTable(); OpenTable(); echo "
"; echo "
" ._bilgiNAME." :

" ."

" ._bilgiCOMMENT." :

" ."
" ."  " .""; echo "
"; echo "
"; CloseTable(); alt(); include("footer.php"); } function bilgi_ekle_son($bilginame, $bilgicomment){ global $module_name, $prefix, $dbi, $user, $admin, $sitename, $cookie; include("header.php"); OpenTable(); alpha(); CloseTable(); OpenTable(); echo "
Bilgi Ekle
"; CloseTable(); OpenTable(); $title = trim($bilginame); $comment = trim($bilgicomment); $date = date("Y-m-d"); if (($title != "") && ($comment != "")){ $title = stripslashes(FixQuotes(check_html($title,"nohtml"))); $title = ucwords(strtolower($title)); $comment = stripslashes(FixQuotes(check_html($comment,"nohtml"))); if(is_admin($admin)){ $queryf = "SELECT id FROM ".$prefix."_bilgi WHERE title='$title' AND comment='$comment'"; $resultf = sql_query($queryf, $dbi); $norf = sql_num_rows($resultf, $dbi); //script içi if if ($norf == 0){ $sender = $sitename; $query2 = "INSERT INTO ".$prefix."_bilgi VALUES ('','$title','$comment','$date','$sender','')"; $result2 = sql_query($query2, $dbi); if($result2){echo "
Admin olduğunuz için veriler hemen yayınlanacaktır.
";}else{echo "
İşlem başarısız oldu.Daha sonra tekrar deneyiniz.
";} }else{ echo "
Bu bilgi veritabanında zaten kayıtlı
"; } //if içi if son }else{ if(is_user($user)){ $sender = $cookie[1]; $query1 = "INSERT INTO ".$prefix."_bilgi_add VALUES ('','$title','$comment','$date','$sender')"; $result1 = sql_query($query1, $dbi); if($result1){echo "
Katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.Gönderdiğiniz veriler incelendikten sonra yayınlanacaktır.
";}else{echo "
İşlem başarısız oldu.Daha sonra tekrar deneyiniz.
";} }else{ $sender = "Ziyaretçi"; $query3 = "INSERT INTO ".$prefix."_bilgi_add VALUES ('','$title','$comment','$date','$sender')"; $result3 = sql_query($query3, $dbi); if($result3){echo "
Katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.Gönderdiğiniz veriler incelendikten sonra yayınlanacaktır.
";}else{echo "
İşlem başarısız oldu.Daha sonra tekrar deneyiniz.
";} } } }else{ echo "
Yeterli veri girişi yapmadınız.

[ Geri Dön ]"; } CloseTable(); alt(); include("footer.php"); } function admin_bilgi_edit($id){ global $module_name, $prefix, $dbi, $admin; if (($id != "") && (is_admin($admin))){ include("header.php"); OpenTable(); alpha(); CloseTable(); OpenTable(); echo "
Bilgi Düzenle
"; CloseTable(); OpenTable(); $query = "SELECT title, comment FROM ".$prefix."_bilgi WHERE id='$id'"; $result = sql_query($query, $dbi); list($title, $comment) = sql_fetch_row($result); echo "
"; echo "
" ._bilgiNAME." :

" ."

" ._bilgiCOMMENT." :

" ."
" ."" ."" .""; echo "
"; echo "
"; CloseTable(); alt(); include("footer.php"); }else{ Header("Location:module.php?name=$module_name"); } } function admin_bilgi_sil($id){ global $dbi,$prefix, $admin, $module_name; if (($id != "") && (is_admin($admin))){ include("header.php"); OpenTable(); alpha(); CloseTable(); OpenTable(); echo "
Bilgi Silme İşlemi
"; CloseTable(); OpenTable(); $query = "DELETE FROM ".$prefix."_bilgi WHERE id='$id'"; $result = sql_query($query, $dbi); if ($result){echo "
Silme işlemi başarılı bir şekilde yapıldı.
";}else{echo "
Silme işlemi başarısız.
";} CloseTable(); alt(); include("footer.php"); }else{ Header("Location:modules.php?name=$module_name"); } } function admin_bilgi_edit_son($id, $bilginame, $bilgicomment){ global $dbi,$prefix, $admin, $module_name; if (($id != "") && (is_admin($admin) && ($bilginame != "") && ($bilgicomment != ""))){ include("header.php"); OpenTable(); alpha(); CloseTable(); OpenTable(); echo "
Bilgi Düzenle
"; CloseTable(); OpenTable(); $title = stripslashes(FixQuotes(check_html(trim($bilginame),"nohtml"))); $title = ucwords(strtolower($title)); $comment = stripslashes(FixQuotes(check_html(trim($bilgicomment),"nohtml"))); $query = "UPDATE ".$prefix."_bilgi SET title='$title', comment='$comment' WHERE id='$id'"; $result = sql_query($query, $dbi); if ($result){echo "
Düzenleme işlemi başarılı bir şekilde yapıldı.
";}else{echo "
Düzenleme işlemi başarısız.
";} CloseTable(); alt(); include("footer.php"); }else{ Header("Location:modules.php?name=$module_name"); } } switch ($op){ case admin_bilgi_edit_son: admin_bilgi_edit_son($id, $bilginame, $bilgicomment); break; case admin_bilgi_sil: admin_bilgi_sil($id); break; case admin_bilgi_edit: admin_bilgi_edit($id); break; case bilgi_ekle_son: bilgi_ekle_son($bilginame, $bilgicomment); break; case bilgi_ekle: bilgi_ekle(); break; case search: search($ltr, $query, $secenek); break; case all_bilgi: all_bilgi($page); break; case rasgele: rasgele(); break; case preview: preview($id); break; default: index(); break; }